Ma túy / mại dâm

Nghị định số 61/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh
Thủ tục đưa người vào Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội.

Thủ tục đưa người vào Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội.

- Trình tự thực hiện: +  Công an cấp xã lập hồ sơ đề nghị đưa người vào Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội gửi Chủ tịch UBND cấp huyện. +  Chủ tịch UBND cấp huyện giao cho Trưởng Phòng Lao động TBXH cấp huyện thành lập Hội đồng tư vấn về việc xét duyệt hồ sơ đưa […]

Chi tiết ›