Người khuyết tật

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TRỢ GIÚP XÃ HỘI VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO NGƯỜI TÂM THẦN, NGƯỜI RỐI NHIỄU TÂM TRÍ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2011 – 2020

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TRỢ GIÚP XÃ HỘI VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO NGƯỜI TÂM THẦN, NGƯỜI RỐI NHIỄU TÂM TRÍ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2011 – 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                        ——-                             […]

Chi tiết ›