Dịch vụ trợ giúp pháp lý

Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 7, đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 0208. 3855.545 Fax: 0208. 3855.545

Email: sotuphap@thainguyen.gov.vn

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 2, đường Cách mạng tháng Tám, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3751.423 Fax: 0208.3753.514