Sơ đồ tổ chức

so-do

Chức năng nhiệm vụ của Ban giám đốc:

Giám đốc:

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Lao động – TBXH và trước pháp luật về mọi hoạt động của Trung tâm. Có trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động chung của Trung tâm. Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, kế hoạch, tài chính, đối ngoại; công tác truyền thông và đào tạo.

Phó Giám đốc:

Giúp giám đốc Trung tâm quản lý, điều hành các hoạt động của Trung tâm. Xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động hàng quý, hàng năm theo mảng, lĩnh vực được phân công phụ trách phù hợp với mục đích, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm. Trực tiếp điều hành một số hoạt động khác của Trung tâm theo ủy quyền bằng văn bản của Giám đốc phù hợp với quy chế hoạt động của Trung tâm.

 

Chức năng nhiệm vụ của các phòng chuyên môn:

Phòng Hành chính – Tổng hợp:

Làm công tác tổ chức, quản lý hồ sơ cán bộ; kế toán và hành chính quản trị của Trung tâm. Giúp Ban Giám đốc và các phòng, bộ phận nghiệp vụ quan hệ với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong công việc, các công việc khác do Ban Giám đốc phân công.

Phòng Can thiệp và Hỗ trợ:

Tiếp nhận thông tin về trường hợp có nhu cầu sử dụng dịch vụ công tác xã hội; Tiến hành đánh giá và sàng lọc, lập kế hoạch trợ giúp, chuyển tuyến;Tham vấn, tư vấn; Trị liệu, phục hồi tâm lý; Hướng dẫn lập hồ sơ quản lý trường hợp tại các xã, phường, thị trấn; Quản lý hồ sơ đối tượng có nhu cầu cung cấp dịch vụ công tác xã hội; Cung cấp dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng ngắn hạn; Tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp; Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp liên quan đến việc ngăn chặn và giải quyết mối đe dọa tức thì, đến rối loạn tâm lý, khủng hoảng tâm lý; Tư vấn, giới thiệu và hướng dẫn chuyển đối tượng tới các dịch vụ phù hợp khác hoặc đưa đối tượng trở về gia đình, cộng đồng; Cung cấp dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng dài hạn trong trường hợp không để đưa đối tượng trở về gia đình, cộng đồng, các công việc khác do Ban Giám đốc phân công.

Phòng Truyền thông – Đào tạo:

Tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền giáo dục xã hội, sản xuất và nhân bản các sản phẩm truyền thông; Tổ chức thực hiện công tác tư vấn, tham vấn cho các đối tượng bằng các hình thức: Trực tiếp, điện thoại, trực tuyến qua Website…nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng. Tập huấn cho gia đình đối tượng về kỹ năng, nghiệp vụ chăm sóc trợ giúp đối tượng; phối hợp với các trường Đại học, Cao đẳng và cơ sở dạy nghề đào tạo công tác xã hội. Đào tạo nghiệp vụ công tác xã hội; Tham gia đào tạo ngắn hạn nghề công tác xã hội cho cán bộ cấp xã, công chức, viên chức và công tác viên công tác xã hội, các công việc khác do Ban Giám đốc phân công.

Phòng Phát triển cộng đồng:

Nghiên cứu, vận động chính sách; Tổ chức thực hiện các hoạt động, các chương trình, mô hình, đề án tại cộng đồng; Giúp đỡ khu phố, cụm dân cư nhận dạng các vấn đề trong cộng đồng và hỗ trợ họ tìm nguồn lực giải quyết vấn đề; Hỗ trợ các hoạt động cứu trợ thiên tai; Vận động cộng đồng, cá nhân, tổ chức tham gia và hỗ trợ nguồn lực đáp ứng một phần nhu cầu công tác xã hội, các công việc khác do Ban Giám đốc phân công.