Thủ tục đưa người vào Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội.

- Trình tự thực hiện:

+  Công an cấp xã lập hồ sơ đề nghị đưa người vào Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội gửi Chủ tịch UBND cấp huyện.

+  Chủ tịch UBND cấp huyện giao cho Trưởng Phòng Lao động TBXH cấp huyện thành lập Hội đồng tư vấn về việc xét duyệt hồ sơ đưa người vào Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội.

+  Chủ tịch UBND cấp huyện căn cứ vào văn bản đề nghị của Hội đồng tư vấn để ra quyết định đưa người vào Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội.

+ Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội có trách nhiệm tiếp nhận người bị áp dụng đưa vào cơ sở chữa bệnh căn cứ vào Quyết định và hồ sơ kèm theo.

- Cách thức thực hiện: Công an cấp xã lập hồ sơ đề nghị đưa người vào Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+  Bản tóm tắt lý lịch của người bị đưa vào Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội.

+  Tài liệu về các hành vi vi phạm pháp luật của người đó và các biện pháp cai nghiện, giáo dục đã áp dụng.

+  Nhận xét của Công an cấp xã, ý kiến của Uỷ ban MTTQ và các tổ chức thành viên của MTTQ cùng cấp mà người đó là thành viên.

+  Bệnh án .

- Thời hạn giải quyết:

+ 15 ngày Hội đồng tư vấn thẩm tra hồ sơ

+ 07 ngày Hội đồng tư vấn xét duyệt xong hồ sơ

+ 05 ngày Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+  Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện.

+  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện :

+  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động TBXH cấp huyện.

+  Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã, Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính, giấy chứng nhận.

- Lệ phí: không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

- Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 135/2004/NĐ-CP, ngày 10/6/2004 của Chính phủ Quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh.

+ Thông tư liên tịch số 22/2004/TTLT-BLĐTBXH-BCA, ngày 31/12/2004 của Bộ Lao động TBXH và Bộ Công an về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 135/CP, ngày 10/6/2004 của Chính phủ.