Văn bản địa phương

STT
Số/ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Tập tin
11980/QĐ-UBND - 2011 08/08/2011Quyết định về phê duyệt Chương trình BVTE tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2015
1297/KH-UBND16/8/2018Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020
11165/QĐ-UBND 20/01/2017Quyết định về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
1033/2016/QĐ-UBND07/12/2016Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc Quy định một số nội dung về trợ cấp, trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
91466/QĐ-UBND19/06/2015Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo Đề án phát triển nghề công tác xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010 - 2020
820/2015/QĐ-UBND
21/08/2015Quyết định về việc quy định một số nội dung về trợ cấp, trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
71248/QĐ-UBND28/5/2015Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Thái Nguyên
61577/QĐ-UBND22/7/2014Quyết định về việc phê duyệt Đề án “Thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”
5628/QĐ-UBND 01/4/2014Quyết định đổi tên, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và tổ chức lại Trung tâm Công tác xã hội Trẻ em tỉnh Thái Nguyên thành Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Thái Nguyên.
41190/QĐ-UBND12/5/2011Quyết định về việc thành lập Trung tâm Công tác xã hội Trẻ em tỉnh Thái Nguyên
31265/QĐ-UBND04/07/2013Quyết định về việc phê duyệt định mức hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ em mắc bệnh tim và trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tỉnh Thái Nguyên
21070/QĐ-UBND07/06/2013Quyết định về việc phê duyệt địa bàn triển khai mô hình Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em